భవిష్యత్తు

జరగబోయేవి ముందే తెలిస్తే అనుభవం ఉండదు..... , జీవితానికి అర్ధం అసలే ఉండదు!జరిగిపోయినవి ఎప్పుడూ..... ,తలుచుకుంటూ తల్లడిల్లితే భవిష్యత్తుకి జీవం ఉండదు.!✍✍✍👍👍👍

Post a Comment

1 Comments