గొప్పలు_తిప్పలు

కరువుగా ఉన్నప్పుడు.......... ,అరువు తెచ్చుకుని అవసరాలు తీర్చుకునేవారు కొందరయితే ,...........గొప్పలకు పోయి "అక్కరలేని అనవసరమైన ఆర్భాటాలకోసం" అప్పులు చేసి తిప్పలు తెచ్చుకునే వారు మరెందరో! ✍✍✍👍👍👍

Post a Comment

0 Comments